Декларація етичних засад

Всеукраїнської Мережі 

постійнодіючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA

 

Цей документ розроблений робочою групою ГО «Докудейз» та представниками Мережі кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA та був ухвалений у 2017  році учасниками Конференції «Документальні фільми як інструмент медіапросвіти з  прав людини», що відбувся 27-28 березня в місті Києві. Тоді жучасники повідомили про  створення Всеукраїнської Мережі кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA  (далі – Мережа DOCU/CLUB або Мережа кіноклубів Docudays UA). 

 

Ми, учасники VI Конференції «Документальне кіно як інструмент медіапросвіти з прав  людини», що відбулася 31 березня– 03 квітня 2021 року, вносимо доповнення до документу й затверджуємо у новій редакції. Ми проголошуємо цю Декларацію етичних засад Мережі DOCU/CLUB та заявляємо про  свій намір керуватися нею в повсякденній діяльності. 


Ми погоджуємося з тим, що членами Мережі DOCU/CLUB можуть бути: легалізовані  законним шляхом громадські об’єднання, благодійні організації, заклади освіти,  культури, пенітенціарної системи, творчі спілки, а також окремі творчі працівники,  громадські лідери, працівники освіти та культури, що співпрацюють з ГО «Докудейз» та  Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA задля  поширення знань про права людини та про методи їх захисту,формування в  українському суспільстві розуміння людської гідності як найвищої цінності, розвитку  громадянського активізму, на підставі укладених письмових угод про співпрацю. 


Важливою умовою укладення угод про співпрацю є визнання та дотримання Декларації  етичних засад Мережі кіноклубів Docudays UA її учасниками. 


Учасники Мережі DOCU/CLUB поширюють свою діяльність на всю територію України,  включаючи тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим та непідконтрольні  території Донецької та Луганської областей. 

 

Ми заявляємо про визнання місії ГО «Докудейз» та Міжнародного фестивалю  документального кіно про права людини Docudays UA: створювати можливості для  кожної людини в Україні дивитися найталановитіше й найактуальніше документальне  кіно з усього світу, сприяти розвитку критичного мислення, формуванню активної  громадянської позиції та ставленню до людської гідності як до найвищої цінності.  Реалізуючи нашу місію, ми сприяємо популяризації й розвитку документального кіно та  підвищенню рівня розуміння, реалізації та дотримання прав людини в Україні. 

 

Наша місія – ми створюємо можливості для кожної людини в Україні дивитися талановите та актуальне документальне кіно з усього світу про права людини. Формуємо активну громадянську позицію та повагу до людської гідності. Підтримуємо розвиток української кіноіндустрії.

 

Наша мета – підвищення рівня дотримання й захисту прав людини та основоположних свобод в Україні, утвердження в суспільстві розуміння людської гідності як найвищої цінності, підвищення рівня громадянської активності в Україні, сприяння розвитку документального кіно.

 

Наше бачення - творимо суспільство вільних людей.

 

Ми заявляємо також про власне прагнення до партнерства з організаторами Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA: Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Громадською організацією «Докудейз», Благодійною організацією «Фонд милосердя та здоров’я», Центром сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв у відповідності до проголошених у цій Декларації етичних засад.

 

Для реалізації означеної місії Мережа DOCU/CLUB здійснює постійну діяльність кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA, розробляє та реалізує інформаційні, освітні та виховні програми; підтримує громадські правозахисні ініціативи; співпрацює з українськими та міжнародними громадськими об’єднаннями, благодійними фондами, органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, культури, пенітенціарної системи, творчими спілками, діячами документального кіномистецтва тощо, поширює досвід партнерських фестивалів документального кіно інших країн.

 

Питання про дотримання етичних засад Мережі DOCU/CLUB розглядаються на робочих зустрічах представників кіноклубів Docudays UA, які періодично проводяться за участю керівництва ГО «Докудейз» та Директорату фестивалю Docudays UA.

 

ПРЕАМБУЛА


Ми, учасники Мережі DOCU/CLUB:

 

Визнаючи цінності: людської гідності, свободи, універсальності прав людини, верховенства права, гуманного суспільства, демократичної правової держави, культурної спадщини, високого мистецтва, а також поваги до навколишнього природнього середовища;

 

Підтверджуючи власну відданість ідеалам та принципам, проголошеним у Загальній декларації прав людини (прийнятій ООН);

 

Намагаючись зробити свою діяльність більш зрозумілою суспільству, більш свідомою, відповідальною та ефективною;

 

Проголошуємо цю Декларацію етичних засад Мережі DOCU/CLUB та заявляємо про свій намір керуватися нею в повсякденній діяльності.

 

Члени Мережі DOCU/CLUB добровільно погоджуються з тим, що основними етичними принципами їхньої діяльності вважаються:

  • Незалежність та неупередженість;
  • Відповідальність;
  • Професіоналізм;
  • Активна правозахисна та громадянська позиція;
  • Рівність і недискримінація;
  • Ненасильство;
  • Відкритість та прозорість;
  • Толерантність;
  • Солідарність та доброзичливе співробітництво;
  • Ефективне та ощадливе використання ресурсів.

1. ПРИНЦИП ВІДПОВІДНОСТІ ВЛАСНИХ ДІЙ ПРОГОЛОШЕНІЙ МЕТІ, ЦІННОСТЯМ ТА ЕТИЧНИМ ПРИНЦИПАМ


1.1 Ми діємо у відповідності до проголошеної місії ГО «Докудейз» та Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, а також у відповідності до спільно визначених світоглядних цінностей та етичних принципів діяльності, проголошених у цій Декларації.

 

2. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ


 2.1. Взаємодіючи з державними, політичними, муніципальними, комерційними структурами, ЗМІ, освітніми закладами освіти, культури, пенітенціарної системи, іншими громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями (місцевими, національними та іноземними), ми уникаємо залежності від них – у першу чергу, коли це становить загрозу правам людини, основоположним свободам, задекларованій меті, цінностям та етичним засадам діяльності Мережі DOCU/CLUB.

2.2. Ми незалежні від стереотипів суспільної думки, зокрема, коли вони суперечать задекларованим нею цінностям. 2.3. Ми не є прихильниками та не можемо підтримувати в будь-якій формі жодну політичну партію, політичний блок, політичного або державного лідера, релігійну організацію. Політичні та релігійні уподобання є особистою справою кожної окремої людини, що бере участь у діяльності Мережі DOCU/CLUB.

 

3. ПРИНЦИП ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


3.1. Ми усвідомлюємо обов’язковість дотримання авторських прав, відповідального ставлення до власних обов’язків, прагнемо до виконання взятих на себе взаємних зобов’язань, дотримуємося письмових та усних угод, зокрема, укладених з ГО «Докудейз».

 

4. ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТІ


4.1. Ми постійно прагнемо самовдосконалення та досягнення якнайвищих стандартів якості, свідомо пропагуємо високохудожні зразки документального кіномистецтва.

 

5. ПРИНЦИП АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ПОЗИЦІЇ


5.1. У власній діяльності ми намагаємося відстоювати активну громадянську та правозахисну позицію правовими та ненасильницькими методами.

 

6. ПРИНЦИП РІВНОСТІ І НЕДИСКРИМІНАЦІЇ


6.1. Ми поважаємо права людини та основні свободи незалежно від раси, кольору шкіри, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, статі, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, політичних та інших переконань.

 

7. ПРИНЦИП НЕНАСИЛЬСТВА


7.1. Ми не пропагуємо та не застосовуємо у своїй діяльності насильницькі дії.

 

8. ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ


  8.1. Інформація про місію, цінності, цілі, принципи, результати діяльності Мережі DOCU/CLUB та її учасників відкрита для суспільства.

8.2. Ми відкриті для співпраці та приєднання представників інших громадських та благодійних організацій, творчих спілок та окремих осіб, що поділяють мету, цінності та етичні засади Мережі DOCU/CLUB, а також готові дотримуватися їх у своїй діяльності.

8.3. Мережа DOCU/CLUB та її учасники регулярно оприлюднюють звіти про свою діяльність.

 

9. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТІ


9.1. Ми поважаємо відмінності в мисленні та творчості партнерів, а також у сприйнятті творів документального кіномистецтва, якщо вони не суперечать міжнародним стандартам прав людини, місії та меті ГО «Докудейз» та фестивалю Docudays UA.

9.2. Ми уникаємо компрометації партнерів, що співпрацюють у Мережі кіноклубів Docudays UA.

 

10. ПРИНЦИП СОЛІДАРНОСТІ ТА ДОБРОЗИЧЛИВОГО ПАРТНЕРСТВА


10.1. Ми діємо в дусі солідарності та доброзичливого партнерства. Кожен член Мережі DOCU/CLUB працює на зміцнення своєї позитивної репутації, репутації партнерів, колег та фестивалю в цілому – заради реалізації місії і досягнення мети ГО «Докудейз» та фестивалю Docudays UA.

10.2. Ми прагнемо співпрацювати на засадах довіри, поваги і взаємодопомоги.

10.3. При виникненні конфліктів між учасниками Мережі DOCU/CLUB ми керуємося проголошеними в цій Декларації етичними засадами та прагнемо до розв‘язання конфліктів шляхом діалогу й досягнення взаєморозуміння в самій Мережі, аби не завдавати шкоди її репутації.

 

11. ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОГО ТА ОЩАДЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ


11.1. Ми намагаємося використовувати фінансові, матеріальні, людські, природні ресурси максимально ефективно та ощадливо, спрямовуючи їх переважно на реалізацію мети.

Якщо ви бажаєте у своїй повсякденній практиці використовувати колекцію документальних фільмів Міжнародного кінофестивалю Docudays UA, запрошуємо долучитися до мережі постійно діючих кіноклубів медіа-просвіти з прав людини Docudays UA.
Створити кiноклуб
за підтримки